İmza Formu Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na,


Piyasalaşan hukuk sisteminin kaçınılmaz sonucu olarak avukatların sınıfsal konumu gitgide heterojenleşti. Bu dönüşümle beraber “işçi avukatlar” olarak nitelendirilen yeni bir kesim ortaya çıktı. İşçi avukatların ortaya çıkışıyla beraber mesleki sorunlar yeni ve oldukça derin bir boyut kazandı.

Bu anlamda;
- işveren avukat ile işçi avukat arasındaki ilişki ile bu ilişkinin mesleki-etik boyutu,
- işçi avukatın ekonomik ve sosyal haklarının tanımlanması ve koruma altına alınması,
- iş güvencesi,
- işçi avukatın müvekkille olan ilişkisi,
- barolarda işçi avukatların etkin temsiliyeti gibi birçok başlık evleviyetle çözüme kavuşmayı bekliyor.

Mevcut sorunlar çözülmedikçe işçi avukatların hem mesleki faaliyetleri hem de yaşam koşulları olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Bu nedenlerle, bizler aşağıda imzası bulunan avukatlar ve stajyer avukatlar olarak, işçi avukatların yaşadığı sorunların çözülmesi adına;

• İşçi avukatların tüm ekonomik, sosyal ve mesleki haklarının tanınarak kanuni güvence altına alınması için, Türkiye Barolar Birliği olarak evleviyetle yetkili organlar nezdinde girişimlerde bulunulmasını,
• Somut bir olgu olan işçi avukatlığın açıkça tanımlanarak yasal bir statüye sahip olması için gerekli hukuki düzenlemelere dair çalışmalar yapılmasını,
• Türkiye Barolar Birliği adına hazırlanacak olan Avukatlık Yasası Taslaklarında, işçi avukatlarla ilgili tanımlayıcı ve koruyucu hükümlere yer verilmesini,
• Ekte yer alan "Avukatlar Arası Tip Sözleşme" nin Türkiye Barolar Birliği tarafından kabul edilerek, tüm yurtta zorunlu bir uygulama haline getirilmesini talep ediyoruz.

İşçiavukat Kitapçık
Avukatlar Arası İş Sözleşmesi

Adınız:
Soyadınız:
Baro:
Sicil No:
E-posta Adresiniz:
Telefon:
opsiyonel

Destekleyenlerisciavukatlar@gmail.com